IGA s.r.o.

Napájecí troleje LM-4

4 pólový systém vedení mobilního elektrického napájení

Základní charakteristiky systému LM-4

 • Bezpečné mobilní elektrické napájení, určené k napájení jeřábů, zdvižných zařízení, pohybujících se elektrických strojů a zařízení aj.

 • Určeno pro vnitřní i vnější instalaci

 • V teplotním rozsahu od -30°C do +60°C
  (v závislosti na umístění instalace)

 • Pevná dráha vedení
  (rovná i oblouková)

 • 4m vyměnitelné segmenty s kompenzací teplotní expanse

 • Standardní instalace do 280m délky vedení, ale i speciální instalace umožňující překročení této vzdálenosti.

 • Proudové zatížení 40 až 140A
  (při paralelním zapojení možno 140A překročit) s možností koncového nebo průběžného napájení.

 • Klasifikace stupně ochrany LM-4: (CEI 144, DIN 40 050 a UNE 20-324-89) : IP 237

Použití a charakteristika systému LM-4

Krytá plastová trolej určená k napájení. Systém pro bezpečné mobilní elektrické napájení s pevnými drahami (rovnými či s obloukem) určený k napájení jeřábů, zdvižných zařízení, pohybujících se elektrických strojů a zařízení a k použití všude tam, kde je potřeba mobilní přívod elektrického napájení.

Charakteristika systému LM-4

 • Bezpečný provoz
 • Systém sestává ze 4m vyměnitelných segmentů
 • Možnost rozšíření systému
 • Koncové nebo průběžné napájení systému
 • Teplotní roztažnost je absorbována v jednotlivých modulech

Klasifikovaný stupeň ochrany modulárního systému

LM-4 (CEI 144, DIN 40 050 a UNE 20-324-89) : IP 237

Vodiče jsou zavedeny v dielektrickém PVC pouzdře. Zemnící pól je označen žlutým pruhem. Paralelní instalací různých systémů lze zajistit větší počet pólů a vyšší proudovou kapacitu. Vodiče jsou v pouzdře instalovány volně, tak je zajištěna tolerance rozdílné roztažnosti mědi a PVC, dané šířením tepla podle Joulova efektu.

Systém lze instalovat jak ve vnitřních, tak i ve venkovních prostorech s provozními teplotami v rozmezí -30 °C až +60 °C. Při instalaci systému ve venkovním prostoru je montáž prováděna podle odlišného montážního plánu s použitím speciálně ošetřených komponent se šrouby z nerezové oceli. Komponenty určené pro venkovní prostředí mají vlastní katalogová čísla.

Speciální instalace: vedení delší než 280 m, provozní oblouky, odbočení, instalace vedení umístěných částečně ve vnitřních a částečně ve venkovních prostorech atd. Bližší informace naleznete níže v odstavcích „Speciální instalace“ a „Příklady schémat“. Konkrétní požadavky konzultujte na základě poskytnutých schémat a popisu provozních podmínek s naším technickým oddělením.

Speciální instalace

 • V případech vedení delších než 280 m a vedení s teplotními rozdíly >40°C se obraťte na naše technické oddělení.
 • Systémy s obloukem: Uveďte poloměr a stupně, poskytněte schémata a specifikaci provozních podmínek. Minimální poloměr horizontálního i vertikálního oblouku je 1 m.
 • Systémy s požadovaným proudovým zatížením větším než 140 A a systémy s více než 4 póly vyžadují montáž více pouzder v paralelním uspořádání.
 • Systémy s odbočením a systémy instalované částečně ve vnitřním a částečně ve venkovním prostředí vyžadují použití doplňkových komponent. Obraťte se na naše technické oddělení. Instalace v agresivním prostředí způsobeném vlhkostí, kyselostí, teplotními či jinými podmínkami, instalaci, prosíme, konzultujte.

Výpočty parametrů systému

K určení typu systému a umístění napájecích bodů je nutné uvážit intenzity proudu hlavního a pomocných motorů spolu s přípustným úbytkem napětí. Při výpočtu je nutné vzít v úvahu spotřebu motorů při spuštění a během kontinuální činnosti s vědomím, že intenzity při spuštění budou vyšší než hodnoty, které systém umožňuje v běžném provozu (po dobu nejvýše 2 sekund), avšak pouze za podmínky přípustného úbytku napětí.

Rozběhové proudy a jmenovité proudy motorů

Rozběhový proud představuje proud spotřebovaný motorem při statické poloze rotoru. Hodnota rozběhového proudu je technickým údajem motoru, je měřena v průběhu zkoušek motoru. Jmenovitý proud je proud spotřebovávaný motorem během činnosti motoru při jmenovitém výkonu a je vztažen ke jmenovitému napětí. Jeho hodnota je určena následující rovnicí:

Rovnice na výpočet jmenovitého proudu spotřebovaného motorem

IN = P 3 × V × cos φ
IN
jmenovitý proud v ampérech [A]
P
výkon ve wattech [W]
V
provozní napětí mezi fázemi ve voltech [V]
cos φ
účiník

Účiník

Účiník (cos φ) je ukazatelem kvality využití elektřiny v motoru. Čím je hodnota účiníku vyšší, tím nižší bude proud potřebný k dosažení stejného výkonu. Hodnota účiníku charakterizuje „kvalitu“ motoru z hlediska spotřeby. Maximální možná hodnota účiníku je 1.

Orientační hodnoty jmenovitého proudu 4pólového třífázového motoru podle nf c63 - 110.1970

VýkonJmenovitý proud [A]Poměr
koňská síla [C.V.][kW]220 V380 V500 VIA / IN
3,02,28,75,03,85,0
4,03,011,56,65,05,0
5,54,014,58,56,55,2
7,55,520,011,59,05,4
10,07,527,015,512,05,4
13,310,035,020,015,05,6
15,011,039,022,017,05,8
20,015,052,030,023,05,8
25,018,564,037,028,56,0
30,022,075,044,033,06,0
40,030,0103,060,045,06,2
50,037,0126,072,555,06,8
60,045,0147,085,065,06,8
75,055,0182,0105,080,06,8

Úbytek napětí v sestavě

Rovnice na výpočet úbytku napětí v sestavě při třífázovém proudu

ΔU = 3 × I × L × Z
ΔU
úbytek napětí ve voltech [V]
I
proudové zatížení v ampérech [A]
L
délka vedení v metrech [m] *
Z
impedance vodiče v ohmech/metr [Ω/m]

Při výpočtu úbytku napětí je nutné započítat délku vedení (délka systému=L):

Tabulka výpočtu hodnoty „L“
Umístění přívodu napájení* délka celého sytému [m] / dělitel

* Příklad:
Délka celého systému je 100 m. Umístění přívodu napájení je „Přívod napájení na obou koncích“. Vzorec výpočtu potom zní: L = L / 4 a vypočtená nová hodnota „L“ je 25 m (100 / 4 = 25).


Pzn.: Při uvážení šířky pohybujícího se zařízení je hodnota „L“ snížena.

Pzn.2: Délka systému zahrnuje délku trolejového napájení a délku napájecího kabelu.

Přívod napájení na jednom konciL/1
Přívod napájení ve středuL/2
Přívod napájení na obou koncíchL/4
Přívod napájení v 1/6 od každého konceL/6

Příklady schémat

 • Systém v uzavřené smyčce
 • Systémy s horizontálním a vertikálním obloukem

Schéma zapojení (montáže)

 • Systém pro instalaci ve vnitřním prostoru s koncovým napájením
  (násuvný držák vždy po 2 metrech)
 • Systém pro instalaci ve vnitřním prostoru s průběžným napájením
  (násuvný držák vždy po 2 metrech)
 • Systém pro instalaci ve venkovním prostoru s koncovým napájením
  (násuvný držák vždy po 1,33 metru)

Pokyny k montáži

 1. Podle montážního schématu instalujte navařovací držák, nebo jiný upevňovací prvek, sloužící k upevnění násuvných držáků (SO-4) a fixační svorky (PF-4).

 2. Instalujte trolej LM-4. Při umísťování dbejte na vodicí značení - žlutý proužek označující uzemnění "Earth" musí být vždy na stejně straně. Všechny moduly musí být ve shodné poloze.

 3. Spojení vodičů. Izolační profily a vodiče různých délek, továrně vyrobené na míru. Spojky zajišťují možnost vhodné dilatace v PVC. Spojení vodičů zakryjte pomocí spojek pouzder, kat. č. EMP-4. Upevněte do dolní drážky profilu

  Pzn.: Kroky 1. 2 a 3 je vhodné provádět po délkových úsecích 8-12 metrů.

 4. Po kompletním sestavení trolejového vedení připojte díl koncového nebo průběžného napájení a tam, kde je potřeba, nasaďte koncovou čepičku.

  Ke zvýšení bezpečnosti lze připojení napájení zakrýt izolační přilnavou páskou.

 5. Do modulové sekce nasaďte proudový sběrač (ručním stlačením kartáčků), dbejte na jejich umístění do správné drážky, aby nedošlo k přehození fází.

 6. Instalujte unašeč, osu řetězu vyrovnejte s osou středu modulové sekce.Připojte k elektrické svorce. Kabel proudového sběrače musí být k unašeči připojen tak, aby vytvářel ohyb a nezpůsoboval v proudovém sběrači torzi.

 7. Připojte systém k přívodnímu napájení proveďte zkoušky izolace a provozní zkoušky

Ke stažení:

Základní komponenty

Základní komponenty systému LM-4 tvoří:

 • Vodič
 • PVC pouzdro
 • Spojka pouzder
 • Násuvný držák

Dále se v sestavě používají další komponenty (viz sekce níže):

 • Komponenty připojení napájení (koncové napájení, průběžné napájení, koncová čepička a fixační svorka)
 • Pohyblivé komponenty sytému (proudový sběrač jednoduchý/dvojitý a unašeč jednoduchý/dvojitý)
 • Doplňkové komponenty (izolační díl, navařovací držák, odvětrání pouzdra a univerzální konzola)

Komponenty připojení napájení

Pohyblivé komponenty sytému

Doplňkové komponenty